Τουριστική Γεωγραφία της Ελλάδος

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι ικανοί 

  • να αναγνωρίζουν τους φυσικούς πόρους των περιοχών της Ελλάδας
  • να αναγνωρίζουν τους ανθρώπινους και πολιτισμικούς πόρους της χώρας
  • να συνδυάζουν σε οργανωμένες περιηγήσεις την επίσκεψη σε φυσικούς και πολιτισμικούς τουριστικούς πόρους
  • να γνωρίζουν και να αξιοποιούν τις διαθέσιμες υποδομές