Πολιτιστικές Επιρροές στον Τουρισμό

Στόχο του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση από τους φοιτητές της σημασίας του πολιτισμού και της πολιτιστικής κληρονομιάς στην τουριστική ανάπτυξη. Σημαντική παράμετρος του πολιτισμού είναι η θρησκεία και η αξιοποίηση της θρησκευτικής-πολιτιστικής κληρονομιάς  συντελεί στην τουριστική ανάπτυξη. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

  • κατανοούν τις έννοιες πολιτισμού και πολιτισμικής κληρονομιάς
  • αντιλαμβάνονται και διαχειρίζονται τις ποικίλες εκφάνσεις του πολιτισμού
  • κατανοούν τη σημασία του θρησκευτικού τουρισμού και ιδιαίτερα τη διαφορά προσκυνήματος και τουρισμού
  • διακρίνουν τις βασικές πολιτισμικές, οικολογικές και κοινωνικές επιδράσεις που σχετίζονται με τον τουρισμό μέσα σε ένα παγκόσμιο πλαίσιο και να αναγνωρίζουν και τις θετικές, αλλά και τις αρνητικές επιδράσεις. 
  • κατανοούν την πολιτισμική επίδραση του θρησκευτικού τουρισμού στους τουριστικούς προορισμούς
  • αξιοποιούν το θρησκευτικό στοιχείο ως  πολιτισμικού τουρισμού για τη δημιουργία τουριστικών ροών.