Διοίκηση & Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα πρέπει να είναι ικανοί: 

  • Να περιγράφουν πραγματικά προβλήματα διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων και να προσδιορίζουν την καταλληλότερη μεθοδολογική προσέγγιση και τα βήματα με τα οποία θα προχωρήσουν στην επίλυση του προβλήματος (μεθοδολογικές προσεγγίσεις, ανάλυση της πολυπλοκότητας, εξεύρεση ικανοποιητικών διαδρομών, αξιοποίηση εργαλείων, υλοποίηση της αλλαγής).
  • Να περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο θα αξιοποιήσουν τα αποτελέσματα της επεξεργασίας των δεδομένων του προβλήματος και να υποστηρίζουν με επιχειρήματα τις αποφάσεις που θα λάβουν ή θα προτείνουν.
  • Να αξιοποιούν την εμπειρία ή την γνώση από  προηγούμενες περιπτώσεις οι οποίες έχουν συνάφεια με το εκάστοτε εξεταζόμενο πρόβλημα και να τις χρησιμοποιούν προσαρμόζοντάς τες στις νέες συνθήκες ή ιδιαιτερότητες.
  • Να αναλύουν προβλήματα σε σχέση με τους ρόλους και τις αρμοδιότητες της ΔΑΠ και να υποστηρίζουν καταλυτικά την επιτάχυνση των οργανικών διαδικασιών αλλαγής που ενυπάρχουν σε κάθε οργανωμένο σύστημα.
  • Να δημιουργούν το πλαίσιο εντός του οποίου τα άτομα αναπτύσσουν τη δημιουργικότητά τους και να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες χωρίς άνωθεν κανόνες συμπεριφοράς
  • Να χρησιμοποιούν τα κατάλληλα μεθοδολογικά εργαλεία υποστήριξης της διοίκησης και ανάπτυξης ανθρωπίνων πόρων 
  • Να αναλύουν τα δεδομένα και τα αποτελέσματα της εφαρμογής των εργαλείων υποστήριξης της διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων και να προτείνουν ικανοποιητικές διαδρομές επίλυσης των προβλημάτων που εξετάζουν και να επιχειρηματολογούν για την στρατηγική τους επιλογή.
  • Να αξιοποιούν την συνεχή ανατροφοδότηση που προσφέρουν τα εργαλεία υποστήριξης  δημιουργώντας εναλλακτικά σενάρια αποφυγής αντιστάσεων και σημείων αδιεξόδου. 
  • Να αξιολογούν τα αποτελέσματα της επεξεργασίας και να αναθεωρούν το μοντέλο που ανέπτυξαν σε συνθήκες δυναμικού περιβάλλοντος.