Διοικητική των Συγκρούσεων

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

  • Να προσδιορίσει και να περιγράψει την σύγχρονη αντίληψη για τις συγκρούσεις και την σημασία τους.
  • Να συγκρίνει μεταξύ τους τις διάφορες εναλλακτικές μορφές επίλυσης των συγκρούσεων.
  • Να  διακρίνει να εκτιμήσει  κατά περίπτωση τη χρήση διαφόρων μοντέλων επίλυσης συγκρούσεων.
  • Να αναγνωρίσει ότι η συμβιβαστική - συμφιλιωτική - διαιτητική επίλυση των συγκρούσεων είναι ο περισσότερο πρόσφορος τρόπος επίλυσης και πρέπει να προτιμάται έναντι της δικαστικής-τυπικής επίλυσης.
  • Να αναγνωρίσει  ότι οι συγκρούσεις είναι ένα φαινόμενο το οποίο προσιδιάζει τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα και συνεπώς ότι αντίστοιχοι θεσμοί συμβιβαστικής-συμφιλιωτικής - διαιτητικής επίλυσης υπάρχουν και στους δύο αυτούς τομείς.